TAMPEREEN YLIOPISTO

Tiedotusopin laitos

SALSTE, ELISA (etunimi@sukunimi.net):
Tv-uutisten profiloituminen kilpailutilanteessa. TV1:n, MTV3:n ja Nelosen pääuutislähetysten tarkastelua.

Pro gradu -tutkielma, 101 s., 8 liites.

Tiedotusoppi

Toukokuu 2000


Tutkielma käsittelee suomalaisten televisiouutisten profiloitumista kanavakilpailutilanteessa. Tutkielman tavoitteena on selvittää, missä määrin valtakunnallisten televisiokanavien TV1:n, MTV3:n ja Nelosen pääuutislähetykset muistuttavat toisiaan ja minkä verran niissä on toisistaan eroavia piirteitä. Lähetysten erojen ja samankaltaisuuksien kartoittamisen tarkoituksena on hahmottaa kunkin uutislähetyksen profiloitumista.

Profiloitumista voi pitää yhtenä kanavien kilpailustrategioista. Kanavakilpailua ja sen vaikutusta uutistarjontaan käsitellään luvuissa kaksi ja kolme. Kilpailukeskustelussa tulevat esiin muun muassa teoriat siitä, että kilpailu aiheuttaa uutisten samankaltaistumista ja viihteellistymistä. Luku neljä taustoittaa uutisten merkitystä kanavakilpailun valtteina, ja luvussa viisi käsitellään kilpailutilanteeseen liittyvää ajatusta televisiosta virtana, jonka avulla ylläpidetään katsojan kiinnostusta kanavaan. Luku kuusi käsittelee uutisgenreteoriaa, jonka mukaan länsimaiset uutiset noudattavat pitkälti samanlaista kaavaa. Tämän uutismallin erittely ja aiemmissa luvuissa esitetyt ajatukset toimivat pohjana aineiston luokittelurungon muodostamisessa.

Tutkimusmenetelmänä on aineiston määrällinen analyysi. Analyysin kohteena ovat kolmen valtakunnallisten televisiokanavan pääuutislähetykset yhden viikon ajalta. Tuloksena on, että suomalaisuutisten profiloituminen on maltillista. Kokonaisvaikutelma lähetyksistä on varsin yhdenmukainen. Kilpailutilanteessa ne eivät ole lähteneet eri teille, vaan niiden käsittelemät aihepiirit ja toteutustavat ovat melko samansuuntaiset. Samankaltaisuutta on mm. uutislähetysten pääaiheiden valinnoissa ja niiden painottumisessa ns. koviin uutisiin.

Lähetysten ei kuitenkaan voi sanoa olevan toistensa jäljittelijöitä. Noin puolet kussakin lähetyksessä käsiteltävistä uutisaiheista on sellaisia, joita muilla kanavilla ei mainita. Lähetykset poikkeavat joissakuissa yksittäisissä piirteissä kilpailijoistaan selvästi. Eniten toisistaan eroavat Nelosen ja TV1:n uutislähetykset, ja MTV3:n uutiset tasapainottelevat monessa asiassa niiden välissä. Selkeimmät uutisten väliset erot ovat lähetysten kestossa ja juttujen pituuksissa. Nelosen uutiset ovat profiloituneet pikauutisiksi, ja TV1:n lähetyksissä painotetaan pitkiä juttuja. Myös aihepiiripainotuksissa on eroja: Nelosella korostuvat rikos-, oikeus- ja viranomaisaiheet, TV1:n uutisissa kotimaanjutut. MTV3:lla suositaan omia aiheita ja uhrataan yhteisiin aiheisiin vähän lähetysaikaa.

Johdanto


Pääsivulle © Elisa Salste (etunimi@sukunimi.net)