Lähteet

Kirjallisuus

Ahmavaara, Yrjö (1969) Informaatio. Tutkimus tiedotuksen logiikasta. Helsinki: Weilin+Göös.

Altheide, David L. & Snow, Robert P. (1991) Media Worlds in the Postjournalism Era. New York: Aldine de Gruyter.

Bourdieu, Pierre (1998) On Television. New York: The New Press.

Boyd-Barrett, Oliver (1998) 'Global' News Agencies. Teoksessa Boyd-Barret, Oliver & Rantanen, Terhi (ed.) The Globalization of News. London: Sage.

Caldwell, John Thornton (1995) Televisuality. Style, Crisis, and Authority in American Television. New Brunswick: Rutgers University Press.

Bruun, Mikko, Koskimies, Ilkka & Tervonen, Ilkka (1986) Uutisoppikirja. Helsinki: Painokaari.

Collins, Richard, Garnham, Nicholas & Locksley, Gareth (1998) The economics of television: The UK case. London: Sage.

Dahlgren, Peter (1992) Introduction. Teoksessa Dahlgren, Peter & Sparks, Colin (ed.) Journalism and Popular Culture. London: Sage.

Eastman, Susan Tyler (1993) Broadcast/Cable Programming. Strategies and Practices. 4. ed. Belmont: Wadsworth.

Ehrlich, Matthew C. (1997) The Competitive Ethos in Television Newswork. Teoksessa Berkowitz, Dan (ed.) Social Meanings of News. A Text-Reader. Thousand Oaks: Sage.

Ellis, John (1982) Visible Fictions. London: Routledge & Kegan Paul.

Epstein, Edward J. (1974) News from Nowhere. New York: Random House.

Fairclough, Norman (1997) Miten media puhuu. Tampere: Vastapaino.

Fiske, John ja Hartley, John (1978) Reading Television. London: Methuen.

Franklin, Bob (1997) Newszak and news media. London: Arnold.

Gans, Herbert J. (1979) Decising What's News. A Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek, and Time. New York: Pantheon Books.

Gripsrud, Jostein (1998) Television, Broadcasting, Flow: Key Metaphors in TV Theory. Teoksessa Geraghty, Christine & Lusted, David (ed.) The Television Studies Book. London: Arnold.

Gripsrud, Jostein (1992) The Aesthetics and Politics of Melodrama. Teoksessa Dahlgren, Peter & Sparks, Colin (ed.) Journalism and Popular Culture. London: Sage.

Hagen, Ingunn (1993) News viewing ideals and everyday practices: the ambivalence of watching Dagsrevyen. Bergen: University of Bergen.

Hartley, John (1982) Understanding News. London: Methuen.

Heinderyckx, François (1993) Television News Programmes in Western Europe: A Comparative Study. European Journal of Communication 8:4, 425-450.

Hellman, Heikki (1988) Uustelevision aika? Yleisradiotoiminnan edellytykset television rakennemuutoksessa. Helsinki: Hanki ja Jää.

Hellman, Heikki (1992) Ohjelmavalikoima ja kilpailun muutos mediateollisuudessa. Tutkimuksia toimialan rakenteesta ja kilpailustrategioista äänite- ja videomarkkinoilla sekä yleisradiotoiminnassa. Tampereen yliopisto: Tiedostusopin lisensiaatintutkimus.

Hellman, Heikki (1999) From Companions to Competitors. The Changing Broadcasting Markets and Television Programming in Finland. Acta Universitatis Tamperensis 652. Tampere: Tampereen yliopisto.

Hellman, Heikki & Sauri, Tuomo (1988) Suomalainen prime-time. Tutkimus television uudesta kilpailutilanteesta sekä Yleisradion ja MTV:n parhaan katseluajan ohjelmarakenteesta vuosina 1970-1986. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 10. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Hellman, Heikki & Sauri, Tuomo (1994) Public service television and the tendency towards convergence: trends in prime-time programme structure in Finland, 1970-92. Media, Culture & Society 16:1, 47-71.

Hellman, Heikki & Sauri, Tuomo (1997) Hybridikanavien nousukausi. Kilpailun ja television ohjelmarakenteen muutos Pohjoismaissa 1988-1995. Tiedotustutkimus 20:2, 20-39.

Hemánus, Pertti (1990) Journalistiikan perusteet. Johdatus tiedotusoppiin 2. Helsinki: Yliopistopaino.

Hujanen, Taisto (1990) Avauksia talousjournalismin kiriikkiin. Teoksessa Hujanen Taisto & Luostarinen, Heikki (toim.) Avauksia journalismikritiikkiin. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, julkaisuja, sarja C 12/1990.

Hujanen, Taisto (1993) Ajankohtainen kakkonen kohtaa historiansa. Tulkintoja TV2:n ajankohtaisohjelmista ja journalistisesta kulttuurista. Yleisradion tutkimus ja kehitysosaston tutkimusraportti 9/1993. Helsinki: Hakapaino.

Huovila, Tapani (1995) Uutisvuorokausi. Tutkimus medioiden eroista. Helsinki: Hakapaino.

Jensen, Klaus Bruhn (1986) Making Sense of the News. Towards a Theory and an Empirical Model of Reception for the Study of Mass Communication. Aarhus: Aarhus University Press.

Jensen, Klaus Bruhn (1994) Reception as flow: the 'new television viewer' revisited. Cultural Studies 8:2, 295-305.

Jensen, Klaus Bruhn (1995) The Social Semiotics of Mass Communication. London: Sage.

Jensen, Klaus Bruhn, Schrøder, Kim Christian, Stampe, Tine, Søndergaard, Henrik ja Topsøe-Jensen, Jørgen (1994) Super Flow, Channel Flows, and Audience Flows. A Study of Viewers' Reception of Television as Flow. The Nordicom Review 1994:2.

Joukkoviestimet 1998. Tilastokeskus. Kulttuuri ja viestintä 1998:1. Helsinki: Hakapaino.

Kellner, Douglas (1998) Mediakulttuuri. Tampere: Vastapaino.

Kimball, Penn (1999) Downsizing the News: Network Cutbacks in the Nation's Capital. Teoksessa Tumber, Howard (ed.) News: a Reader. Oxford: Oxford University Press.

Kivikuru, Ullamaija ja 56 opiskelijaa (1992) Uutismylly pyörii. Katsaus kolmen päivän uutis- ja ajankohtaistarjontaan Helsingissä. Helsingin yliopisto, viestinnän laitos, julkaisuja, sarja 2 C 1/92.

Kunelius, Risto (1993) Uskottavuuden anatomia. Kova uutinen, genre ja kansalainen. Tiedotustutkimus 16:2, 33-45.

Kuutti, Heikki (1994) Journalistiikan sanasto. Jyväskylä: Gummerus.

Langer, John (1992) Truly Awful News on Television. Teoksessa Dahlgren, Peter & Sparks, Colin (ed.) Journalism and Popular Culture. London: Sage.

Larsen, Peter (1992) More than just images: the whole picture. News in the multi-channel universe. Teoksessa Skovmand, Michael & Schrøder, Kim Christian (ed.) Media Cultures. Reappraising Transnational Media. London: Routledge.

Luoma, Martti & Sinkko, Risto (1986) Tv-uutisten sisältövertailu 1981-1985 - kymmenen uutisviikkoa aikasarjana. MTV:n viestintäraportteja, sarja A 4/1986. Helsinki: MTV Oy.

Lähteenmäki, Miira (1999) Kruununjalokivi, merkkipaalu ja veturi. Uutiset ja kaaviovetoinen ohjelmointi kanavilla TV1, TV2, MTV3 ja Nelonen 1978-1998. Tampereen yliopisto: Tiedotusopin pro gradu -tutkielma.

MacGregor, Brent (1997) Live, Direct, and Biased? Making Television News in the Satellite Age. London: Arnold.

McManus, John H. (1997) The First Stage of News Production. Learning What's Happening. Teoksessa Berkowitz, Dan (ed.) Social Meanings of News. A Text-Reader. Thousand Oaks: Sage.

McQuail, Denis (1994) Mass Communication Theory. An Introduction. 3. painos. London: Sage.

Miettinen, Jorma (1984) Toimitustyö. Helsinki: Gaudeamus.

Muuronen, Hannele (1994) Kotimaan uutisten ennakointi Yleisradion televisiouutisissa maaliskuussa 1993. Tampereen yliopisto: Tiedotusopin sivulaudaturtyö.

Nurmi, Seija (1992) Suomi devalvoi - uutisten katselu lisääntyi. Teoksessa Radio- ja tv-tutkimuksen vuosikirja 1992. Helsinki: YLE.

Nurmi, Seija (1993) Tv-kanavauudistus ja yleisö - Ylen uutisseikkailu. Teoksessa Radio- ja tv-tutkimuksen vuosikirja 1993. Helsinki: YLE.

Pietilä, Veikko (1995) Kertomuksia uutisista, uutisia kertomuksista. Kirjoituksia kolmelta vuosikymmeneltä. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, julkaisuja, sarja A 86.

Porter, Michael E. (1985) Kilpailuetu. Miten ylivoimainen osaaminen luodaan ja säilytetään. Espoo: Weilin+Göös.

Powers, Angela, Kristjansdottir, Hildur & Sutton, Hal (1994) Competition in Danish Television News. Journal of Media Economics 7:4, 21-30.

Reese, Stephen D., Grant, August & Danielian, Lucig H. (1994) The Structure of News Sources on Television: A Network Analysis of "CBS News", "Nightline", "MacNeil/Lehrer", and "This Week with David Brinkley". Journal of Communication 44:2, 84-107.

Rentola, Ilkka (1983) Normaalijournalismin säännöt. Yhdysvaltalaisen journalismin oppikirjallisuuden esittämän ideaalityypin tarkastelua. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, julkaisuja, sarja A 47/1983.

Ridell, Seija (1995) Virta katsojaa vie eli hukuttaako arki merkityksen? Tiedotustutkimus 18:3, 15-31.

Ridell, Seija (1998) Tolkullistamisen politiikkaa. Televisiouutisten vastaanotto kriittisestä genrenäkökulmasta. Acta Universitatis Tamperensis 617. Tampere: Tampereen yliopisto.

Salonen, Kai (1995) Laatu julkisessa ja kaupallisessa televisiossa ammattilaisten näkökulmasta - esimerkkeinä TV2 ja MTV3. Tampereen yliopisto: Tiedotusopin pro gradu -tutkielma.

Seppälä, Jari (1977) Televisiouutisten aihevalinta. MTV:n viestintäraportteja, sarja A 1/1977. Helsinki: Oy Mainos-TV-Reklam Ab.

Siune, Karen & Hultén, Olof (1998) Does Public Broadcasting Have a Future? Teoksessa McQuail, Denis & Siune, Karen (ed.) Media Policy: Convergence, Concentration & Commerce. London: Sage.

Soramäki, Martti (1990) Mediat yli rajojen. Näkökulmia joukkoviihteen tuotantoon, jakeluun ja kulutukseen. Helsinki: Gaudeamus.

Sparks, Colin (1992) Popular Journalism. Theories and Practice. Teoksessa Dahlgren, Peter & Sparks, Colin (ed.) Journalism and Popular Culture. London: Sage.

Steinbock, Dan (1990) Amerikkalaiset tv-uutiset. Yleisradion tutkimus- ja kehitysosasto. Sarja B 5/1990. Helsinki: Hakapaino.

Tuchman, Gaye (1978) Making News. A Study in the Construction of Reality. New York: The Free Press.

Työryhmä (1981) Hetken kuluttua: uutiset! Tiedotustutkimus 4:4, 3-21.

Wallis, Roger & Baran, Stanley (1990) The Known World of Broadcast News. International news and electronic media. London: Routledge.

Williams, Raymond (1974) Television: Technology and Cultural Form. New York: Schocken Books.

Yleisradion ohjelmatoiminnan säännöstö (1972) Helsinki: Sanomapaino.

Muut lähteet

Aamulehti, Allakka-liitteen tv-ohjelmatiedot 11.-19.9.1999 ja 9.-17.10.1999

Finnpanel Oy (1999) TV-mittaritutkimus. Viitattu 6.10., 11.10., 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 29.11., 8.12.1999 http://www.finnpanel.fi/tv.html

Kuokkala, Eija (1999) Tutkija, Yleisradio, Yleisötutkimus. Puhelinkeskustelu 2.12.1999.

Laaninen, Urpo (1998) Tv-uutisia tuutin täydeltä. Viikkolehti Seepra, artikkeli. 7.2., 3.

Nelonen (1999) Nelonen: tietoja kanavasta. Viitattu 6.10.1999. http://www.nelonen.fi/info/kanavasta.htm

Virtanen, Leena (1997) "Meillä on missio". Valtaosa Nelosen uutisryhmästä tulee Ylestä ja MTV3:sta. Helsingin Sanomat, uutinen. 24.10., C5.

Liitteet


Pääsivulle © Elisa Salste (etunimi@sukunimi.net)